Hình ảnh tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty VIWASEEN-Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2012


Một số hình ảnh tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty VIWASEEN-Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2012


 

.

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English