Thông báo

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019
Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Chi tiết
Căn cứ Thông báo số 1215/TB-SGDHN ngày 22/11/2016 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với số cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung, như sau:
Chi tiết
Ngày 14/11/2016, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đã nhận được quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành riêng lẻ
Chi tiết
Ngày 04/11/2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ hai số 135/2010/GCNCP-VSD-2 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng công bố Văn bản chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng công bố kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 03 NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 29/9/2015
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty và người có liên quan của người nội bộ.
Chi tiết

Liên kết:
Đăng nhập | English