Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016


Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng công bố Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 theo văn bản thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Nội dung chi tiết theo file đính kèm

Đính kèm:
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English