Tổng Công ty VIWASEEN chuyển nhượng cổ phần tại VIWASEEN-HUẾ


Thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP và các văn bản số 2392/BXD-QLDN ngày 29/9/2014 và 3200/BXD-QLDN ngày 08/12/2014 của Bộ Xây dựng v/v thoái vốn của Tổng Công ty VIWASEEN tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ (Mã chứng khoán: VHH). Theo kết quả giao dịch cổ phiếu tại văn bản số 25/BC-CTN ngày 09/1/2015 của Tổng Công ty VIWASEEN, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ xin thông báo kết quả chuyển nhượng cổ phần như sau:

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch:

+ Tên tổ chức: Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP.

+ Số Giấy ĐKDN: 0100105976 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/9/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/7/2014.

+ Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, Thành phố Hà Nội;

+ Điện thoại: 04.37474748                    Fax: 04.38431346

2. Mã chứng khoán giao dịch: VHH

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu VHH nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.159.011 (Hai triệu một trăm năm chín ngàn không trăm mười một) cổ phần, tương đương 35,98% vốn điều lệ VIWASEEN-HUẾ.

4. Số lượng cổ phiếu VHH đăng ký bán: 2.159.011 (Hai triệu một trăm năm chín ngàn không trăm mười một) cổ phần.

5.  Số lượng cổ phiếu VHH đã thực hiện giao dịch: 2.159.011 (Hai triệu một trăm năm chín ngàn không trăm mười một) cổ phần.

6. Số lượng cổ phiếu VHH nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 (Không) cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ VIWASEEN-HUẾ.

7. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

8. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 07/1/2015.

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English