Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng Công ty VIWASEEN thành công ty cổ phần


Ngày 16/12/2013, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ký Quyết định số 2438/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam thành công ty cổ phần
Theo đó, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN) có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP và Luật Doanh nghiệp
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP  kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam trước khi chuyển đổi, được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng Công ty Dầu tư Nước và Môi trường Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
Cơ quan đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP là Bộ Xây dựng
Theo Quyết định, VIWASEEN có vốn điều lệ 800 tỷ đồng với 80 triệu cổ phần, trong đó, Nhà nước nắm giữ 57.100.000 cổ phần, chiếm 71,38% vốn điều lệ.
Tổng khối lượng cổ phần phát hành lần đầu là 28,62% vốn điều lệ, trong đó: Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 419.500 cổ phần, chiếm 0,52% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 22.480.500 cổ phần, chiếm 28.1% vốn điều lệ.
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ Xây dựng quyết định giá khởi điểm để đấu giá bán cổ phần lần đầu và chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam công bố thông tin doanh nghiệp cổ phần hóa, tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển đổi Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam thành Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP theo đúng quy định của pháp luật; cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP; nghiên cứu, xây dựng lộ trình đến năm 2015 chuyển quyền đại diện phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
 
(Nguồn: www.viwaseen.com.vn)
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English