Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ

KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

-------------

Số:          NQ/CT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------- oOo --------

 

Huế, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

---------------

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

 

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 • Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
 • Căn cứ các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty;
 • Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt có liên quan;
 • Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2017.

                       

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; các định hướng hoạt động năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Kết quả thực hiện SXKD năm 2016:

 • Tổng giá trị SXKD                            :  50.942 triệu đồng;
 • Tổng giá trị Doanh thu            :  46.311 triệu đồng;
 • Giá trị đầu tư XDCB               :  0 triệu đồng;
 • Lợi nhuận sau thuế                           :  (6.880) triệu đồng;

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2016.

Điều 4: Thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2017; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm hoạt động 2017 ; Phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể:

 1. Thông qua phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2017: 0 %
 2. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2017. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới theo quy định.
 3. Thông qua quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2016, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các mục tiêu hoạt động của Công ty trong năm 2017.

          Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 27/04/2017 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và thống nhất giao cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành.

 

N¬i nhËn:

  - C¸c cæ ®«ng C/ty;

  - C¸c t/viªn H§QT;

  - C¸c t/viªn BKS, Ban Tg®;

  - UBCKNN, HNX (CBTT);

  - Website (®¨ng t¶i);

  - L­u T/ký §H, VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch HĐQT

 

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English