Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Nội dung chi tiết Nghị quyết và Biên bản theo file đính kèm.

Nghi quyet cua Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2011.pdf

Bien ban Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2011.pdf

Trân trọng thông báo!

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English