The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
08/05/2015

Thay đổi địa chỉ truy cập website của Công ty

Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT (tên hoạt động trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ) trân trọng công bố thay đổi địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử của Công ty như sau

Kể từ ngày 11/05/2015, địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử của Công ty là: www.thanhdathouse.com.vn  (thay thế cho địa chỉ hiện nay là www.vih.com.vn )

Ngoài ra, hiện nay Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đang tiến hành nâng cấp hệ thống website cho phù hợp với mô hình và định hướng phát triển kinh doanh mới của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan quản lý, các cổ đông, các nhà đầu tư truy cập tìm hiểu các thông tin tình hình hoạt động của Công ty. Cho nên, trong thời gian này có thể xảy ra một số thời điểm khi truy cập vào địa chỉ website Công ty sẽ bị gián đoạn.

Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng thông báo!

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]