Báo cáo tình hình Quản Trị Công ty


STT Tiêu đề Tải về Số lượt tải Cập nhật
1 Bản công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCom
1059 20/06/2014
2 Bản công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCom
1011 20/06/2014
3 Điều lệ Công ty VIWASEEN-HUẾ (sửa đổi, bổ sung ngày 26/4/2013)
1546 02/05/2013
4 Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ.
1566 11/05/2011
5 Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ.
1398 11/05/2011
6 Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu Công ty VIWASEEN-Huế tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
1458 09/08/2010
7 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1377 19/01/2010
8 Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 30/6/2009
1482 19/01/2010
9 Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005
1411 19/01/2010
10 Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 10/12/2003
1282 19/01/2010

Liên kết:
Đăng nhập | English