Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng công bố Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 theo văn bản thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Chi tiết
Mời họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt (Mã chứng khoán: VHH) trân trọng kính mời các cổ đông tham dự Đại...

Thay đổi địa chỉ truy cập website của Công ty
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT (tên hoạt động trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng...

Thay đổi nhân sự Lãnh đạo Công ty VIWASEEN-HUẾ
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố thay đổi nhân sự Lãnh đạo Công ty, kể từ ngày 20 tháng...

Tổng Công ty VIWASEEN chuyển nhượng cổ phần tại VIWASEEN-HUẾ
Thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP và các văn bản số 2392/BXD-QLDN...

Tổng Công ty VIWASEEN bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng
Thực hiện Quyết định số 2438/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi...

Liên kết:
Đăng nhập | English