The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
08/04/2011

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng gửi tới Quý cổ đông toàn bộ các tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Giay moi hop.pdf

Quyet dinh trieu tap DHCD thuong nien nam 2011.pdf

Noi dung chuong trinh DHCD thuong nien nam 2011.pdf

Bao cao tong ket SXKD nam 2010 & ke hoach nam 2011.pdf

Bao cao tai chinh nam 2010 da kiem toan (phan 1).pdf

Bao cao tai chinh 2010 da kiem toan (phan 2).pdf

Bao cao cua HDQT nam 2010.pdf

Bao cao cua Ban kiem soat nam 2010.pdf

To trinh phe duyet Bao cao tai chinh nam 2010 va phoi loi nhuan nam 2010.pdf

To trinh phe duyet don vi kiem toan nam 2011.pdf

To trinh phe duyet phuong an thu lao HDQT & BKS nam 2011.pdf

Quy che lam viec cua DHCD thuong nien nam 2011.pdf

Quy che bau cu DHDCD thuong nien 2011.pdf

Mau Giay xac nhan tham du DHDCD 2011.doc

Mau giay uy quyen tham du DHCD.doc

Mau don ung cu HDQT_BKS.doc

Mau don de cu HDQT_BKS.doc

Mấu phiếu đề cử theo nhóm cổ đông.doc

Mau so yeu li lich cua ung cu vien.doc

Phieu dong gop y kien tai DH.doc
 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]