Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017


BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ

KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

-------------

Số: 01 BB/CT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------- oOo --------

 

Huế, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

---------------

          Vào hồi 14h00’ ngày 27 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Khách sạn Heritage Huế - Số 09 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của 40 /169 cổ đông (gồm cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền hợp pháp), tương ứng đại diện cho 5.650.513 /7.500.000 cổ phần, chiếm  75,34% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

          Theo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông do Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày trước Đại hội, toàn bộ số cổ đông và đại diện ủy quyền trên đều có đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ cố đông tham gia Đại hội như trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 27/4/2017.

 • Chương trình Đại hội:
 • Đăng ký đại biểu.
 • Khai mạc Đại hội.
 • Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
 • Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
 • Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.
 • Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2016.
 • Báo cáo các định hướng hoạt động của Công ty năm 2017.
 • Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
 • Quyết toàn thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; phương án thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.
 • Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 kế hoạch năm 2017.
 • Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
 • Thảo luận của các cổ đông.
 • Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề chính của Đại hội.
 • Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
 • Bế mạc Đại hội.
 • Đoàn Chủ tịch Đại hội:
 • Ông Nguyễn Đình Chiến              - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 • Ông Võ Phi Hùng                         - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 • Ông Nguyễn Văn Tưởng              - Thành viên HĐQT.
 • Thư ký Đại hội:
 • Ông Nguyễn Văn Long                - Thư ký
 • Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 • Ông Nguyễn Văn Long                - Trưởng Ban
 • Bà Bạch Thu Hà                          - Thành viên
 • Bà Dương Trà Mi                         - Thành viên
 • Ban kiểm phiếu:
 • Ông Nguyễn Xuân Lâm               - Trưởng Ban
 • Ông Nguyễn Thanh Phú               - Thành viên
 • Bà Trần Thị Ly                                      - Thành viên

 

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyến biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Ông Võ Phi Hùng – Thành viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với sự nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành các phần nội dung chính của Đại hội, như sau:

 • Mở đầu, Ông Võ Phi Hùng - Tổng giám đốc, thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty và Báo cáo thực trạng tình hình tài chính, các định hướng hoạt động của Công ty năm 2017.
 • Bà Nguyễn Thị Lan Dung- Phó Phòng, phụ trách TCKT trình bày báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của Công ty theo Báo cái tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và dự kiến phương án cố tức năm 2017.
 • Ông Võ Phi Hùng - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
 • Bà Lưu Thị Quý Hương - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty và phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Trong đó, báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2016 theo báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán là phản ánh trung thực và hợp lý. Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán theo đúng quy định.
 • Ông Võ Phi Hùng – Thành viên HĐQT, đại diện đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 2016 và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.

Sau khi trình bày xong các nội dung chính của Đại hội, Đại hội đã tiến hành phiên thảo luận của các cổ đông về nội dung của Đại hội. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của một số cổ đông. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch giải trình các nội dung liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, các tồn tại, vướng mắc và định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

 

Sau đó, Đại hội đã tiến hàh biểu quyết thông qua từng nội dung chính theo chương trình nghị sự đã được thông qua.

 • Tiếp theo, Ban kiểm phiếu đã thu toàn bộ phiếu biểu quyết của các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

Tiếp theo, Đại hội bước vào phiên bầu cử.

Ông Nguyễn Xuân Lâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc thông qua Quy chế, bầu cử, ứng cử và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Căn cứ kết quả từng nội dung nghị sự đã thông qua, kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty,

          Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt thống nhất thông qua các nội dung sau:

 1. Thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; các định hướng hoạt động năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 • Kết quả thực hiện SXKD năm 2016:
  • Tổng giá trị SXKD                            :  50.942 triệu đồng;
  • Tổng giá trị Doanh thu            :  46.311 triệu đồng;
  • Giá trị đầu tư XDCB               :  0 triệu đồng;
  • Lợi nhuận sau thuế                           :  (6.880) triệu đồng;

Biểu quyết: 100 % nhất trí.

 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Biểu quyết: 100 % % nhất trí.

 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội động quản trị năm 2016, kế hoạch năm 2017.

Biểu quyết: 100 % % nhất trí.

 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016.

Biểu quyết: 100 % nhất trí.

 1. Thông qua phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm hoạt động 2017 là 0%.

Biểu quyết: 100 % nhất trí.

 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2017.

Biểu quyết: 100 % nhất trí.

 1. Thông qua quyết toán năm 2016, phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Biểu quyết: 100 %  nhất trí.

 

Biên bản này gồm 04 trang, được Thư ký Đại hội lập vào lúc 16h00’ cùng ngày và được đọc cho toàn bộ các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe để thống nhất thông qua và là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI                                      THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Đình Chiến                                                  Nguyễn Văn Long

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English