Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

-------------

 

Số:37 NQ/CT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------- oOo --------

 

Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

---------------

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

 

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 • Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
 • Căn cứ các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty;
 • Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt có liên quan;
 • Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 19 tháng 04 năm 2018.

                       

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; định hướng hoạt động năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

 

* Kết quả thực hiện SXKD năm 2017:

 • Doanh thu thuần            : 124,675 tỷ đồng; Trong đó:

    + DT Khách sạn, Nhà hàng:  4,405 tỷ đồng.

+ DT SXCN, VLXD : 50,270 tỷ đồng.

+ DT  từ chuyển nhượng dự án số 02 Nguyễn Tri Phương: 70 tỷ đồng.

 • Lợi nhuận sau thuế                           :  - 12,476 tỷ đồng;

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2017.

Điều 4: Thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2018; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm hoạt động 2018; Phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2018; phương án tăng Vốn Điều Lệ; Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT. Cụ thể:

 1.  Thông qua phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm hoạt động 2018:      0 %
 2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2018. Trong trường hợp cần thiết có sự thay đổi, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán mới theo quy định.
 3. Thông qua quyết toán thù lao và chi phí hoạt động năm 2017, phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
 4. Thông qua phương án tăng Vốn Điều lệ của Công ty lên thành 100 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án tăng vốn điều lệ như trên, đảm bảo phù hợp với tình hình Công ty và đúng theo quy định pháp luật.
 5. Thông qua nhân sự bổ sung thành viên HĐQT là ông Trần Hoàng Anh và   miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Khắc Toàn.

Điều 5: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 và tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng của Công ty.

 

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt tổ chức vào ngày 19/04/2018 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và thống nhất giao cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành.

 

Nơi nhận:

  - Các cổ đông C/ty;

  - Các t/viên HĐQT;

  - Các t/viên BKS, Ban Tổng GĐ;

  - UBCKNN, HNX (CBTT);

  - Website (đăng tải);

  - Lưu T/ký ĐH, VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch HĐQT

 

Đính kèm:
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English