Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào ngày 28/4/2014.
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố các tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 sẽ được tổ chức vào hồi 13h30" ngày 28/04/2014.
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được tổ chức vào ngày 26/4/2013.
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông theo nội dung xin ý kiến tại các Tờ trình số 08 TTr/CT-HĐQT ngày 25/12/2012 và Tờ trình số 09 TTr/CT-HĐQT ngày 25/12/2012 của Hội đồng quản trị VIWASEEN-HUẾ.
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 20/4/2012.
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
Chi tiết
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
Chi tiết

Liên kết:
Đăng nhập | English