CBTT: BCTC tổng hợp bán niên năm 2013 đã soát xét


Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2013 đã soát xét.

Nội dung chi tiết vui lòng click vào file đính kèm để tải về máy tính.

# BCTC bán niên đã được soát xét.

# Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận và ý kiến của kiểm toán viên.

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English