Thông báo

Căn cứ công văn số 418/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) ngày 17 tháng 5 năm 2010 về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết 6.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu...
Chi tiết
Thông báo (V/v chi trả cổ tức năm 2009)
Chi tiết
Vui lòng bấm vào tên file để tải về máy
Chi tiết
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:
Chi tiết

Liên kết:
Đăng nhập | English