Thông báo

Ngày 24 tháng 5 năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã nhận được văn bản chấp thuận của Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ công bố Báo cáo tình hình quản trị Quý I năm 2011 như sau:
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 theo kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2011 và Nghị quyết phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016, như sau:
Chi tiết
Căn cứ văn bản số 2880/TCDK-ĐT&TVTC ngày 19/4/2011 của cổ đông Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn như sau:
Chi tiết
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN - Huế trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế đã gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán VIWASEEN-Huế.
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế đã gửi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội(HNX) về ngày đăng ký sở hữu cuối cùng cho chứng khoán VIWASEEN-Huế.
Chi tiết
Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với Phó Tổng giám đốc Công ty.
Chi tiết
Căn cứ văn bản số 6551/TCDK-ĐT ngày 13/9/2010 của cổ đông Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn như sau:
Chi tiết
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 135/2010/GCNCP-VSD ngày 18 tháng 6 năm 2010 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). - Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu số 406/QĐ-SGDHN ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Chi tiết

Liên kết:
Đăng nhập | English