Thông báo

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2012.
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc VIWASEEN-HUẾ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2012.
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố thay đổi “Người công bố thông tin” của Công ty, như sau:
Chi tiết
Ngày 25/7/2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã ban hành Quyết định số 06 QĐ/CT-HĐQT bổ nhiệm Ông Ngô Ngọc Bình – Cử nhân Ngân hàng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 25/7/2012.
Chi tiết
Ngày 25/7/2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã ban hành Quyết định số 05 QĐ/CT-HĐQT bổ nhiệm Bà Lê Thị Thu Hương – Cử nhân Tài chính Kế toán; Thạc sỹ kinh tế giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 25/7/2012.
Chi tiết
Ngày 15 tháng 5 năm 2012, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã có văn bản số 70/CT-TCKT gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) giải trình việc cổ phiếu VIWASEEN-HUẾ (mã chứng khoán VHH) tăng giá trần nhiều phiên liên tiếp.
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ trân trọng công bố giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, như sau:
Chi tiết
Ngày 24 tháng 5 năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã nhận được văn bản chấp thuận của Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền với nội dung cụ thể như sau:
Chi tiết

Liên kết:
Đăng nhập | English