THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020


 

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện

quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

 

+ Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

+ Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

+ Trụ sở chính: Số 05 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Điện thoại: 0234.3813699                       Fax: 0234.3813839

 

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

+ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt

+ Mã chứng khoán: VHH

+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông           

+ Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu       

+ Sàn giao dịch: Upcom

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2020.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Heritage-Huế; số 09 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế.

- Nội dung họp :

+ Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020;

          + Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

          + Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Phương án tỷ lệ cổ tức năm hoạt động 2019;

          + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

 

Đính kèm:
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English