Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018


Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

+ Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

+ Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

+ Trụ sở chính: Số 05 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Điện thoại: 0234.3813699                          Fax: 0234.3813839

 

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

+ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt

+ Mã chứng khoán: VHH

+ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông              

+ Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu 

+ Sàn giao dịch: Upcom

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2018.

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 11 năm 2018.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Heritage-Huế; số 09 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế.

- Nội dung họp : Thông qua một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông Công ty

 

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English