Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành riêng lẻ


Ngày 14/11/2016, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt đã nhận được quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Nội dung chi tiết theo file đính kèm

Quyết định của HNX (1)

 

 

 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English