Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ


Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt trân trọng công bố kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 03 NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 29/9/2015

fg

Đính kèm:
 
 

Liên kết:
Đăng nhập | English